Jazyk:

Úvod


Poskytujeme služby privátní poradenské praxe, které vychází ze zkušenosti a souznění v oborech FYZIOTERAPIE a PEDAGOGIKA.

P e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k á   d i a g n o s t i k a   a   v ý c h o v n á   a n i m a c e.

  

Rodiče zejména předškoláků a dětí školního věku mohou komplexně získat analýzu vzdělávacího potenciálu a formativní vedení pro domácí přípravu nebo dnes již rovnocennou vzdělávací alternativu tzv. domácí vzdělávání - vycházející z aktuální potřeby individuálního přístupu k dítěti.

 

V z d ě l á v a c í   p o d p o r a   určená především pro žáky základní školy a studenty humanitních oborů středních a vysokých škol .

 

D i a g n o s t i k a,   p ř í m á   a   o p ě t o v n á   t e r a p e u t i c k o - v ý c h o v n á   a   s o c i á l n í   i n t e r v e n c e.

 

Pomáháme tam, kde výchovné nesnáze komplikují zejména u mladších dětí proces učení, osobnostní rozvoj nebo efektivní rodičovské působení.

 

Uvedené služby mohou rovněž nabývat preventivního charakteru - rozsahem a formou dle klientských potřeb a požadavků (jednotlivců, rodin či škol a jiných institucí), viz Nabídka.

R e h a b i l i t a č n í,  r e k o n v a l e s c e n č n í   a

r e k o n d i č n í   p o r a d e n s t v í.

 

Poradna je zaměřena především na funkční a psychosomatické problémy pohybového aparátu dětí a dospělých.

 

Využíváme  diagnosticko - terapeutické  prostředky fyzioterapie, které se opírají zejména o poznatky vývojové kineziologie.

 

Navíc umíme poskytnout program kompenzačních cvičení dětem s diagnózou LMD (lehká mozková dysfunkce) respektive SPUCH (specifické poruchy učení a chování) u nichž se předpokládá zvýšené riziko koordinačních poruch pohybového aparátu.

 

Poskytujeme také sportovní preventivní poradenství k fyziologicky zdravému tělesnému cvičení, nápravnou a kompenzační tělesnou výchovu.

 

 

 

 

 

Zveme Vás k využití nabídky privátní poradny KINETFYZ.

 

 

 

Vložte své těžkosti do dobrých rukou.

 

 

.

.

.

.

Doplňující činnost poradenské praxe:

.

.

/Odborné publikace a praktické knihy o výchově a vzdělávání  specializované knihkupectví/

.

.

/Komplexní služby fyzioterapie s možností nákupu

specializované zdravotnické potřeby/

.

.

/Spolupráce s institucemi (semináře, workshopy viz Aktuality/

.

.

.

.

.

Bannery s upoutávkou a prezentací našich služeb

 

 

 

 

 

Rozšiřující činnost:
.

.
/Výroba a prodej koloidního stříbra značky ARGENA velkoobchod a maloobchod (prostřednictvíme-shop CZ, e-shop SK)/ 

INFORMACE K VELKOOBCHODU - koloidní stříbro
INFORMACE K VELKOOBCHODU - koloidní stříbro

 

 

 

 

 

.

QR Code URL:   http://www.kinetfyz.cz
QR Code URL: http://www.kinetfyz.cz
[ke stažení] 0.1 MB legislativa---pravni-aspekty-poskytovanych-sluzeb

Provozovatelem je fyzická osoba: PaedDr. Miroslav Coufal, se sídlem: Drahy 1424, 763 31 Brumov-Bylnice, identifikační číslo: 62104616, zapsaná v živnostenském registru dne 30. 8. 1995, registrační a referenční číslo: 04/1515/20/0, ZIV/U305/ 2010/Rok, evidující úřad příslušný podle § 71 odst. 2 zákona: Městský úřad Valašské Klobouky. Nejsme plátci DPH.